REFERAT

Referat fa styremøte i Boule Frederik II  08.02.2022

 

Tid: Tirsdag 8. februar kl. 12.30

 

Sted: Hjemme hos Ragnhild, Hestehagen 19

 

Til stede: Rolf Hermansen, Odd Porsmyr, Torunn Rostad, Inger Berit Kristiansen

Gunnar Augustin, Ragnhild Kristine Andersen

 

Sak 1/22  Økonomi

Vår økonomi er ifølge kasserer Torunn Rostad tilfredsstillende.

 

Sak 2/22  Årsmøte 2022

Årsmøtet holdes onsdag 27.04.

Ib søker styret i Gamlebyens båtforening om å få avholde møtet i deres lokaler. Rolf tar kontakt med valgstyret som består av Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen.

Odd, Ragnhild og Gunnar er på valg.

 

Sak 3/22  Lokal terminliste

Ny lokal terminliste ble vedtatt. Se eget vedlegg.

 

Sak 4/22  Medlemsstatus

Vi har pr. i dag 58 medlemmer.

 

Sak 5/22  Johans Hall

Det er for tiden stor aktivitet i hallen både på dagtid og om kveldene. Flere trener også utenom de faste treningsdagene. Det kreves regelmessig rydding og renhold på treningsdagene, og det fungerer tilfredsstillende. 

 

Sak 6/22  Tollbodplassen med «klubbhus»

Kommunen har vedtatt å etablere en lekeplass på Tollbodplassen. Med det som bakgrunn kan vi ikke lenger benytte plassen til arrangementer hvor det er behov for hele plassen. Rolf H er i dialog med kommunen, og han har informert om vår klubb og vårt behov knyttet til bruk av Tollbodplassen. Han gir bl.a. gitt uttrykk for at klubben gjerne fortsatt vil benytte plassen til trening og turneringer, og ikke minst ha tilgang til bua for lagring av turneringsmateriell og bruk av toaletter.

 

 

Eventuelt

 

Det var tre eventuelt-saker

 

Sak 7/22 Ledermøte i Forbundet lørdag 26. mars kl. 11-14.

Ledermøtet avholdes digitalt, som videokonferanse.

Saker og bekreftelse på deltakelse sendes til Arild Skjæveland innen 5. mars.

 

Sak 8/22 Medlemsmøter BFII

Som kjent har klubben vår et medlemsmøte i etterkant av årsmøtet. Det er fremkommet ønske om flere medlemsmøter.

Slike møter kan vi gjerne ha i hallen vår på Gressvik.

Styret foreslår at vi kan ta i bruk en forslagskasse. Rolf H sørger for å sette opp en postkasse i hallen, og den kan flyttes til bua på Tollbodplassen når vi etter hvert begynner å trene ute.

 

Sak 9/22 Klubbtøy

Ib har etterlyst et alternativ til vårt klubbtøy. På varme dager, særlig på lengre turneringsdager, kan det vært ønskelig med lyse overdeler. Odd vil kontakte Freddy og undersøke om det lar seg gjøre.

 

 

 

                                            Fredrikstad 10. februar

 

                                         Ragnhild Kristine Andersen