Referat fra årsmøte i BFII 20.03.2019 kl. 18.30 i lokalene til

COWI AS på Værste, Kobberslagstredet 2, Kråkerøy.

 

SAKSLISTE

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

6.   Behandle innkomne forslag.

7.   Behandle forslag til handlingsplan.

8.   Fastsette medlemskontingent.

9.   Vedta BFIIs budsjett.

10.  Valg.

 

Rolf Hermansen ønsket velkommen og ledet behandlingen av de 3 første sakene.

 

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall medlemmer til stede: 16, alle stemmeberettigede.

 

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Det kom ingen innsigelser. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

 

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent:              Rolf Hermansen

Sekretær:            Ragnhild Kristine Andersen

Underskriver:     Rune B. Nilsen

Underskriver:     Reidun Hansen

 

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

Rolf Hermansen gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen for 2018. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

Rettelse av navn: s. 1 Revisor Mette Bernhus Ingebretsen rettes til revisor Mette Bernhus.

s. 3 siste avsnitt under Glommaturneringen: Reidun, ikke Ragnhild var med i kioskteamet.

 

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

Da kasserer Torunn Rostad hadde meldt forfall, gjennomgikk Rolf Hermansen regnskapet.

Regnskapet var godkjent av revisorene. Det ble enstemmig vedtatt.

 

6.   Behandle innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

 

 

7.   Behandle forslag til handlingsplan for Boule Frederik II 2019

Handlingsplanen for 2019 ble lest opp av Rolf Hermansen. Den ble enstemmig godkjent. Med hensyn til punktet rekruttering ble det foreslåttat de av medlemmene som er på facebook (privat) gjerne kan reklamere for petanque klubben vår.

 

8.   Fastsette medlemskontingent.

Styret innstilte på at kontingenten skal være uforandret. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

9.   Vedta BFIIs budsjett.

Rolf Hermansen leste opp styrets forslag for 2019. Det ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2019.

 

10.  Valg.

På grunnlag av valgkomiteens innstilling, ble det foretatt følgende valg:

 

Leder:                          Rolf Hermansen, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

Nestleder:                   Odd Porsmyr, ikke på valg.

 

Styremedlemmer:     Torunn Rostad (kasserer), ikke på valg.

                                      Ragnhild Kristine Andersen (sekretær), ikke på valg.

                                      Inger Berit Kristiansen, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

 

Varamedlem:              Freddy Friberg ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg).

 

Revisorer:                   Mette Bernhus ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                     Lise Østby ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

 

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg (medlem) og Tormod Olsen (medlem).

 

Rolf Hermansen leste så opp styrets innstilling til ny valgkomite for neste årsmøte.

 

*Lise Østby (leder), *Steinar Friberg (medlem) og *Tormod Olsen (medlem).

 Alle ble enstemmig valgt for 1 år.

 

                                                                                                                 

                                                                                                                

                                                                                                  Fredrikstad  22. mars 2019

 

 

Ragnhild Kristine Andersen

Referent

 

 

 

Rune B. Nilsen                                                                                                    Reidun Hansen

Underskriver                                                                                                       Underskriver

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Referat fra medlemsmøte i BFII 20.03.2019

 

Sted: COWI AS

 

 

  • Rolf H opplyste om at klubben vår har 20 års jubileum i år. BFII ble stiftet 11. mai 1999.

Flere av medlemmene kom med innspill og positive kommentarer med hensyn til markering av denne begivenheten.

11. mai faller i år på en lørdag. Da vi har vår faste trening på Tollbodplassen lørdager, kan vi bl.a. markere jubileumet ved å heise flagget (Rolf H sitt forslag). Det er flaggstang på plassen.

Nina forslo alkoholfri champagne eller cider. Kanskje vi også kan kose oss med kaffe og kake eller noe annet godt.

Rolf H nevnte at da vi arrangerer klubbmesterskap singel søndag 26. mai, bør jubileumets hovedmarkering skje den dagen.

Rolf H foreslo at vårt julebord fredag 8. november også kan inneholde en form for markering av jubileumet. Julebordet kan inneholde ulike jubileums ingredienser.

Elisabet foreslo at vi bør kontakte pressen i forbindelse med jubileumet. Rolf H tar ansvar for å kontakte Fredrikstad Blad.

Vi jobber videre med ulike måter å markere dagen på.

 

  • Ragnhild foreslo at vi kan prøve å få til et lite førstehjelpskurs for klubbens aktive medlemmer. Da med hovedfokus på HLR (hjerte - lungeredning). Ragnhild vil kontakte Lise for et eventuelt samarbeid, og hun vil også sjekke litt i forhold til nødvendig utstyr. Vi kan også undersøke hvor man har hjertestarter i nærheten av treningsstedene våre.

Rolf H informerte om at det finnes hjertestarter på COWI og brannstasjonen. Noen av våre medlemmene har tidligere gjennomgått førstehjelpskurs, men det ligger noen år tilbake. Det var bred enighet om at vi bør friske opp kunnskapene våre, eventuelt få nye kunnskaper og ferdigheter.

 

  • Rolf H opplyste om at Østfold Idrettskrets har 100 års jubileum i år. Det skal markeres på City.

 

  • Revidert lokal terminliste ble utdelt til medlemmene. Glommaturneringen blir holdt lørdag 24. august.

 

 

 

 

Fredrikstad 22. mars 2019

 

Ragnhild Kristine Andersen

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolf Såheim æresmedlem i Boule Frederik II

På klubbens årsmøte i mars 2018 ble Rolf Såheim utnevnt til æresmedlem for særlig fortjenestefullt arbeid med å bygge opp og drifte klubben gjennom mange år.

Rolf har vært med i klubbstyret fra klubben ble stiftet i 1999 og inntil han gikk ut av styret i 2017.  Han har vært en utmerket kasserer i svært mange år, og har vært flink til å markedsføre petanque i mange fora. Det må også nevnes at han har laget klubbens logo, utarbeidet turneringsskjemaer for Monrad og gruppespill med mer. Rolf Såheim har satt store spor etter seg. Leder i BFII, Rolf Hermansen, overrakte det nye åresmedlemmet en innrammet diplom. Klubben har nå to æresmedlemmer, Paavo Tikkanen og Rolf Såheim.

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Referat fra årsmøtet i BF II 21.03.2018 kl. 18.30 i lokalene til

COWI AS på Værste.

 

 

SAKSLISTE

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

6.   Behandle innkomne forslag.

7.   Behandle forslag til handlingsplan.

8.   Fastsette medlemskontingent.

      - Styret innstiller på at kontingenten skal være uforandret.

9.   Vedta BF IIs budsjett.

10. Valg.

 

 

Rolf Hermansen ønsket velkommen og ledet behandlingen av de 3 første sakene.

 

1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall medlemmer til stede: 12, alle stemmeberettigede.

 

2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Det kom ingen innsigelser. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

 

3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent:            Rolf Hermansen

Sekretær:          Ragnhild Kristine Andersen

Underskriver:   Viggo Høybjør

Underskriver:   Tormod Olsen

 

4. Behandle BF IIs årsberetning.

Rolf Hermansen leste opp årsberetningen for 2017. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

5. Behandle BF IIs regnskap i revidert tilstand.

Kasserer Torunn Rostad leste opp regnskapet. Hun redegjorde for regnskapets forskjellige poster. Regnskapet var godkjent av revisorene. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

6. Behandle innkomne forslag.

Ingen innkomne forslag.

 

Utnevnelse av æresmedlem.

På vegne av styret innstilte Rolf Hermansen på at Rolf Såheim utnevnes til æresmedlem nr. 2 i BOULE FREDERIK II for fortjenestefullt arbeid.

-Han har vært med i styret fra klubben ble stiftet i 1999 og inntil han sluttet i 2017.  Rolf Såheim har vært en utmerket kasserer i svært mange år, han har laget vår logo, turneringsskjemaer for Monrad og gruppespill m.m. Han har satt spor etter seg!

Rolf Hermansen overrakte til slutt en flott innrammet diplom.

Klubben har nå 2 æresmedlemmer. Paavo Tikkanen ble utnevnt til æresmedlem for noen år siden.

 

7. Behandle forslag til handlingsplan for Boule Frederik II 2018.

 Handlingsplanen for 2018 ble lest opp av Rolf Hermansen. Den ble enstemmig vedtatt.

 

Med hensyn til punktet rekruttering, fremkom følgende innspill.

-          Paavo Tikkanen nevnte en mulighet for rekruttering av beboere i Ridehusgata 2. Han vil oppgi en kontakt til Rolf Hermansen.

-          Klubben vår ved leder Rolf Hermansen kontakter en gruppe pensjonerte tjenestemenn fra Rådhuset. De spiller petanque i Kirkeparken en gang i uka.

-          Nina Augustin har kjennskap til en gruppe som spiller petanque utenfor biblioteket, og hun vil ta kontakt.

-          Rolf Hermansen tilbød seg å kontakte Fredrikstad Idrettsråd.

 

8. Fastsette medlemskontingent.

Styret innstilte på at kontingenten skal være uforandret. Dette ble enstemmig vedtatt.

 

9. Vedta BF II budsjett.

Torunn Rostad leste opp styrets forslag for 2018. Det ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2018.

 

10. Valg.

På grunnlag av valgkomiteens innstilling, ble det foretatt følgende valg.

Leder:                          Rolf Hermansen, ikke på valg.

Nestleder:                   Odd Porsmyr ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

Styremedlemmer:     Torunn Rostad  (kasserer) ble enstemmig  valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Ragnhild Kristine Andersen (sekretær) ble enstemmig valgt for 2 år (ny).

                                      Inger Berit Kristiansen ble enstemmig valgt for 1 år (ny).

Varamedlem:              Freddy Friberg ble enstemmig valgt for 1 år (ny).

Revisorer:                    Mette B. Ingebretsen, ikke på valg.

                                      Lise Østby, ikke på valg


 

 

 

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg, Freddy Friberg og Tormod Olsen (vararepresentant).

 

Rolf Hermansen leste så opp styrets innstilling til ny valgkomite med leder og 2 medlemmer for neste årsmøte.

 

Leder:             Lise Østby ble enstemmig valgt for 1 år.

Medlem:        Steinar Friberg ble enstemmig valgt for 1 år.

Medlem:        Tormod Olsen ble enstemmig valgt for 1 år.

                                                                                                               

 

Fredrikstad 23. mars 2018

 

 

Ragnhild Kristine Andersen

Referent

 

 

Viggo Høybjør                                                                                              Tormod Olsen

Underskriver                                                                                                Underskriver

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat fra medlemsmøte i BF II 21.03.2018, avholdt i forlengelsen av årsmøtet

 

1.  Støy på treningsdager i Johans Hall.

Da våre medlemmer blir plaget av høyt støynivå på noen av treningsdagene som faller sammen med musikernes øvelser, vil Odd Porsmyr avtale med Johan en ordning som kan løse problemet.

 

2.  Jubileum

Neste år er det 20 år siden klubben vår ble stiftet, og vi bør kanskje planlegge en markering?

 

3. Vinterserien på Vestby

Hvis det er stor interesse for deltakelse i vinterserien, kan vi kanskje stille med 2 lag 2018/2019 (innspill fra Odd P.).

 

Ragnhild Kristine Andersen

Referent