Referat fra årsmøte i BFII onsdag 30. september 2020 kl. 18.30

i klubbhuset til Gamlebyens Båtforening.

 

 

SAKSLISTE

 

1.   Godkjenne de stemmeberettigede.

2.   Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

3.   Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

4.   Behandle BFIIs årsberetning.

5.   Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

6.   Behandle innkomne forslag.

7.   Behandle forslag til handlingsplan.

8.   Fastsette medlemskontingent.

9.   Vedta BFIIs budsjett.

10. Valg.

 

 

Rolf Hermansen ønsket velkommen og ledet behandlingen av de 3 første sakene.

 

 

1.  Godkjenne de stemmeberettigede.

Antall medlemmer til stede: 15, alle stemmeberettigede.


2.  Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden.

Det kom ingen innsigelser. Innkallingen og sakslisten ble godkjent.

 

3.  Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.

Følgende ble enstemmig valgt:

Dirigent:             Rolf Hermansen

Sekretær:           Ragnhild Kristine Andersen

Underskriver:    Willy Hansen

Underskriver:    Ib Asger Andersen

 

4.  Behandle BFIIs årsberetning.

Rolf Hermansen gjennomgikk hovedpunktene i årsberetningen for 2019.

Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

 

5.  Behandle BFIIs regnskap i revidert stand.

Kasserer Torunn Rostad leste opp regnskapet. Hun redegjorde for regnskapets forskjellige poster. Regnskapet var godkjent av revisorene. Det ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

6.  Behandle innkomne forslag.
FORSLAG 1, forslagsstiller Steinar Friberg.
Tirsdag og lørdag er for alle. Mandag ble i utgangspunktet lagt til for enkelte av oss som ønsket mer trening. Det har nå blitt slik at nesten alle møter denne dagen og alle inkluderes.
Mitt forslag er at det bør skapes en forståelse for at mandagen delt slik at de som møter her blir delt i 2 grupper. En gruppe for de som representerer klubben i turneringer med lisens og en gruppe med de andre. Dersom man skal bli bedre så må man trene med andre som er gode, eller de som ønsker noe med det. Mandagen er i tillegg til vanlig klubb trening, så her kan jo alle egentlig spille mot hvem de vil. For ikke å skape en dårlig stemning så bør styret skape retningslinjer videre for dette. Snart er det spill inne igjen, og da blir det trangere om plassen.

Styrets innstilling
Styret støtter intensjonen i forslaget, som også er i tråd med klubbens handlingsplan. Forslaget anbefales.

Steinar sa først litt om forslaget sitt vedrørende trening på mandager. Medlemmene gav uttrykk for forståelse for forslaget, og det ble enstemmig godkjent.

 

7.  Behandle forslag til handlingsplan for 2020.

Handlingsplanen for 2020 ble lest opp av Rolf Hermansen.

Den ble enstemmig godkjent.

Både styret og flere medlemmer hadde noen kommentarer til noen av punktene:

 

- Trening.

  I år ble det for lite teknisk trening. Vi må satse mer på dette neste år.

 

- Turneringer og sosiale arrangementer.

   Vinterserien i Vestby - i år blir det kun ett lag.

   Årets julebord avlyses grunnet koronaepidemien.

 

- Rekruttering

   En påtenkt treningsdag for skoleelever ble avlyst grunnet koronaepidemien.

   Forslag fra Zoran om å vise oss frem som klubb og idrett:

   * Kontakte lokalpressen. (Vi har tidligere flere ganger fått dekning i lokalavisen).

   * Treningsøkt på branntomta v/Cewex.

   * Kirkeparken mer i bruk. Flombelysning ønskelig. *Bruk av Cicignon parken når den er klar.

 

8.  Fastsette medlemskontingent og innendørs treningsavgift.

Styret innstilte på at kontingenten skal være uforandret.

Dette ble enstemmig vedtatt.

 

9. Vedta BFIIs budsjett.

Torunn Rostad leste opp styrets forslag for 2020.

Det ble enstemmig vedtatt som retningsgivende for styrets arbeid i 2020.

 

 

 

10. Valg.

På grunnlag av valgkomiteens innstilling, ble det foretatt følgende valg:

 

Leder:                           Rolf Hermansen, ikke på valg.

Nestleder:                    Odd Porsmyr, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

 

Styremedlemmer:     Torunn Rostad (kasserer), ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Ragnhild Andersen (sekretær), ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Inger Berit Kristiansen, ikke på valg.

Varamedlem:              Freddy Friberg, ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg).

 

Revisorer:                    Mette Bernhus, ble enstemmig valgt for 2 år (gjenvalg).

                                      Lise Østby, ble enstemmig valgt for 1 år (gjenvalg).

 

 

Årets valgkomite har bestått av:

Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen.

 

Rolf Hermansen leste opp styrets innstilling til ny valgkomite for neste årsmøte (velges for 1 år):

Lise Østby (leder), Steinar Friberg og Tormod Olsen.

Alle ble enstemmig valgt for 1 år.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Fredrikstad 2. oktober 2020

                                                                                     

                                                                                                             Ragnhild Kristine Andersen

 

 

 

 

 

 

 

 

        Willy Hansen                                                                                          Ib Andersen

        Underskriver                                                                                          Underskriver

 

 

 

 

 

 

Referat fra medlemsmøte i BFII 30.09.2020

 

Sted: Klubbhuset til Gamlebyens Båtforening

 

I forlengelse av årsmøtet ble det arrangert et kort medlemsmøte.

 

  • Leder Rolf Hermansen ble av nestleder Odd Porsmyr takket for sin fine innsats som medlem av styret i vel 20 år. Rolf har vært leder i store deler av denne perioden. Odd overrakte Rolf blomster og ett gavekort i Torvbyen pålydende kr. 600,-

BFII ønsker Rolf lykke til videre som klubbens leder.

 

  • Det var enighet om at nå som dagene blir kortere, kan medlemmene om mulig, gjerne starte tirsdagstreningen kl. 16. Så sant været tillater det, ønsker mange av oss å trene ute så lenge som mulig.

 

  • Flere medlemmer er opptatt av at det nærmer seg tiden for innendørstrening på Gressvik. Ved regn og for kaldt vær, er det naturlig at vi trekker innendørs.

Som kjent har styret, som et ledd i koronatiltakene, bestemt at vi må begrense antall personer som trener i hallen samtidig til 12 personer. Blir det stor pågang på treningsdagene, kan vi finne ulike måter å løse dette på. Flere av klubbmedlemmene er pensjonister, og kan kanskje starte treningen tidligere på dagen.

 

  • Det ble foreslått en rekke tiltak for høst/vinter: bl. a. singelturneringer og bruk av vår fine, nyinnkjøpte skytematte.

 

  • Rolf Hermansen minnet om at Ragnhild lager en revidert «Ordensmannliste» der arbeidsoppgavene i større grad enn tidligere blir fordelt mellom medlemmene.  

Alle som trener utenom de faste treningstidene, må ta ansvar for rydding og renhold.

De vanlige koronatiltakene må fortsatt tas hensyn til.      

 

 

                                                                                                 

                                                                                                            Fredrikstad 2. oktober 2020

                                                                                     

                                                                                                             Ragnhild Kristine Andersen